Acute PsychiatrieMenu
Acute Psychiatrie

24. Beroepsgeheim

J.A. Dekker, J. Steenmeijer, A.J.E. Visscher, M. Snelleman, R. Zuijderhoudt, A. Hondius, R. van Ojen, T. Stikker, R. Keurentjes, C.H. Vinkers

**Cautie:** bij een verkorte samenvatting kunnen juridische nuances ontbreken. Dit overzicht heeft niet als doel om een uitputtende en volledige beschrijving te geven van alle juridische zaken. Bij twijfel moeten er andere bronnen worden geraadpleegd. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden in dit hoofdstuk.

Algemeen

 • Uitwisseling van informatie is toegestaan voor hulpverleners die rechtstreeks bij de uitvoering van de behandeling van de patiënt zijn betrokken (dus consulten binnen het ziekenhuis die meebehandelen, doorgaans ook verwijzer en/of huisarts. Dit geldt ook voor eventuele vervangers).
 • Uitwisseling van informatie is ook toegestaan bij het informeren van de vertegenwoordiger van de wilsonbekwame patiënt.
 • Alleen díe informatie mag verstrekt worden die noodzakelijk is om de vereiste taken uit te kunnen voeren.

Doorbreken van beroepsgeheim bij uitzondering indien:

 • (veronderstelde) toestemming van de patiënt;
 • wettelijk verplicht (bv. bij melding IGZ start dwangbehandeling of bij vaststelling infectieziekte: melden aan directeur GGD);
 • conflict van plichten, dat wil zeggen dat ernstige schade aan de patiënt of aan anderen (mogelijk) kan worden voorkomen door informatie te geven. Dit zal bij actieve suïcidaliteit en ander gevaar eerder het geval zijn;
 • meldrecht (bv. melding kindermishandeling);
 • soms in situaties waarin het gaat om bemoeizorg;
 • NB: noteer in het patiëntendossier uw redenen voor het doorbreken van het beroepsgeheim.

Beroepsgeheim en politie/justitie

 • Patiënt pleegt strafbaar feit binnen de hulpverlening: hulpverlener mag bij de politie aangifte doen van strafbare feiten, die een patiënt jegens hem, zijn medewerkers of zijn praktijk pleegt. De naam- en eventueel adresgegevens van de dader mogen verstrekt worden, maar geen medische gegevens. U geeft bij voorkeur uw werkadres op. Bij bedreiging vanwege aangifte: licht de politie in.
 • Patiënt pleegt een strafbaar feit buiten de hulpverlening: komt de hulpverlener er tijdens onderzoek of behandeling achter dat de patiënt strafbare feiten heeft begaan, dan valt dit onder het beroepsgeheim. Als arts heb je zwijgplicht.
 • Het horen/aanhouden van een patiënt als verdachte door de politie: hiervoor is geen toestemming van de patiënt vereist. De arts (of geneesheerdirecteur) informeert de politie als er ernstige medische bezwaren bestaan.
versie: 1.1.1