Acute PsychiatrieMenu
Acute Psychiatrie

11. Inleiding en algemene adviezen

 • Voor informatie over de klaring van individuele geneesmiddelen of zeldzame bijwerkingen kan men zich wenden tot www.farmacotherapeutischkompas.nl of overleggen met een ziekenhuisapotheker.
 • In geval van een intentionele auto-intoxicatie of tentamen suicidii (TS):
 • Bij twijfel: overleg met de internist of SEH van een ziekenhuis of een ziekenhuisapotheker.
 • Opvang van een geïntoxiceerde patiënt moet volgens de ABCDE-systematiek. Geneesmiddelinteracties worden in paragraaf 15.10 besproken.
 • Een lijst met anticholinerge medicatie wordt weergegeven in tabel 15.1.
 • Er kan een grove inschatting worden gemaakt wanneer met een geneesmiddel opnieuw gestart kan worden na een intoxicatie op basis van eliminatiehalfwaardetijd (T1/2), hoewel deze vaak verlengd zal zijn bij intoxicaties.
 • Bij onttrekking: geef psycho-educatie over voorbijgaande aard en start eventueel laag gedoseerd en kortdurend een benzodiazepine.

In het algemeen geldt dat bijwerkingen het gevolg zijn van:

 • (sub)therapeutische doseringen met verhoogde of zelfs toxische plasmaspiegels in verband met verminderde klaring van het psychofarmacon of geneesmiddelinteracties (bv. lithium-toxiciteit bij een relatief lage dosering in verband met nierfalen of NSAID-gebruik);
 • toxische doseringen en plasmaspiegels na een intentionele auto-intoxicatie of tentamen suicidii;
 • het verminderen of staken van een psychofarmacon;
 • een bekend, maar onvoorspelbaar effect van een psychofarmacon bij iedere dosering of plasmaspiegel (bv. leukopenie of myocarditis bij clozapine);
 • een afwijkende klinisch-chemische parameter (bv. hypokaliëmie).

Bij nieuw ontstane acute bijwerkingen:

 • doe altijd lichamelijk onderzoek;
 • ga na of er recent nieuwe medicatie is gestart, de dosis is gewijzigd of een (nieuwe) somatische ziekte is gediagnosticeerd;
 • overweeg verminderde nier- en/of leverfunctie, afwijkende klinisch-chemische parameters (kalium, natrium), interacties met cytochroom P450- inhibitoren of een zeldzame bijwerking bij:
  • buitenproportionele of onverwachte bijwerkingen na het starten of verhogen van een psychofarmacon;
  • het ontstaan van nieuwe bijwerkingen na langdurig gebruik van een psychofarmacon.

Referentie

versie: 1.1.1